.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Hoạt động giám sát, khảo sát giúp cho Hội đồng nhân dân nắm rõ được những hiệu quả trong điều hành của Hội đồng nhân dân. Báo cáo thẩm tra là căn cứ quan trọng giúp đại biểu Hội đồng nhân dân có những thông tin cần thiết, là cơ sở để thảo luận, xem xét và quyết nghị tại kỳ họp. Công tác thẩm tra có chất lượng sẽ góp phần quan trọng để Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết đúng pháp luật, có hiệu lực và mang tính khả thi cao.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP