.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tác động đến đời sống kinh tế và chăm sóc sức khỏe của hầu hết các thành viên trong xã hội. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), Quốc hội đã thông qua Hiến pháp, có nêu về chính sách BHXH, BHYT: “Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ”. Xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành các chỉ thị, văn bản về tăng cường lãnh đạo thực hiện chế độ BHXH, đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP