.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Chất vấn tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp là những chế định hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp để người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân thực hiện việc chất vấn đối các cơ quan chức năng cùng cấp .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP