.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 15 tháng 5 năm 2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ban biên tập Trang tin có cuộc trao với Bà Lê Thị Hồng Phượng, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Tỉnh về chức trách và nhiệm vụ tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Pháp luật.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP