Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Banner 1022

Banner Công khai ngân sách

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

Xuất bản thông tin

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

img
Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi): Cân nhắc kỹ việc tách thành hai luật

Tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với việc trình dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo đúng chương trình đề ra, Chính phủ còn trình thêm dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Do hai vấn đề kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông đường bộ có liên quan, bổ trợ lẫn nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ phải cân nhắc rất kỹ việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật.

Ứng dụng lồng nhau