Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 538/BC-HĐND 24/11/2022 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khóa X
2 536/BC-HĐND 24/11/2022 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
3 539/BC-HĐND 25/11/2022 Báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Văn hoá - Xã hội trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X
4 508/BC-HĐND 10/11/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trình tại Kỳ họp chuyên đề Tài chính - Ngân sách, HĐND Tỉnh khoá X)
5 461/BC-HĐND 26/10/2022 Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND Tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 424/BC-HĐND 07/10/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
7 392/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 390/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với hai dự thảo Nghị quyết của HĐND trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai
9 389/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
10 377/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 376/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 332/BC-HĐND 25/08/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
13 324/BC-HĐND 19/08/2022 Báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 299/BC-HĐND 29/07/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi quà tặng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 298/BC-HĐND 01/08/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 244/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X của Ban Văn hoá - Xã hội
17 243/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra tra của Ban Pháp chế các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 242/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
19 241/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 234/BC-HĐND 11/07/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
21 235/BC-HĐND 11/07/2022 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài đến năm 2025 trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 225/BC-HĐND 01/07/2022 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
23 224/BC-HĐND 01/07/2022 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
24 220/BC-HĐND 29/06/2022 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và Báo cáo liên quan đến lĩnh vực Pháp chế trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25 199/HĐND-KTNS 13/06/2022 V/v thẩm tra về chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 159/BC-HĐND 16/05/2022 Báo cáo thẩm tra không ban hành quy định thêm đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
27 155/BC-HĐND 12/05/2022 Báo cáo thẩm tra chậm xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 142/BC-HĐND 04/05/2022 Báo cáo thẩm tra việc xin ý kiến chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm 2021 tại cơ sở y tế tư nhân
29 137/BC-HĐND 27/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết “quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”
30 120/BC-HĐND 15/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” áp dụng trên địa bàn tỉnh
31 111/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra về việc xin chủ trương về thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
32 110/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ điều dưỡng sức khoẻ tập trung cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
33 109/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh
34 108/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh
35 107/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 87/BC-HĐND 24/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của UBND Tỉnh về Về điều chỉnh phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
37 83/BC-HĐND 22/03/2022 Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 82/BC-HĐND 22/03/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, HĐND Tỉnh khoá X
39 81/BC-HĐND 18/03/2022 Báo cáo thẩm tra về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, khóa X
40 80/BC-HĐND 18/03/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
41 79/BC-HĐND 17/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ĐT
42 78/BC-HĐND 17/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
43 67/BC-HĐND 16/03/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
44 66/BC-HĐND 16/03/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu
45 36/BC-HĐND 24/02/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
46 389/BC-HĐND 07/12/2021 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
47 341/BC-HĐND 24/11/2021 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
48 377/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ ba, khóa X
49 369/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
50 368/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X

Danh mục chính Menu