Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 232/BC-HĐND 01/09/2021 Báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tính đến ngày 01/9/2021)
2 40/BC-HĐND 12/03/2021 Báo cáo kết quả khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 345/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh năm 2020
4 344/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân Tỉnh năm 2020
5 343/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh năm 2020
6 278/BC-HĐND 28/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 245/BC-HĐND 05/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Qũy Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025
8 125/BC-HĐND 03/06/2020 BC kết quả khảo sát thực tế việc thực hiện các kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay thuộc lĩnh vực VH-XH
9 121/BC-HĐND 01/06/2020 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện công tác tình giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 109/BC-HĐND 22/05/2020 Báo cáo kết quả giám sát Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12//2015 của HĐND Tỉnh; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 sửa đổi Khoản 2 và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND
11 181/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Bùi Văn Mum, huyện Tháp Mười
12 182/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Thái Văn Mỹ, huyện Tháp Mười
13 342/BC-HĐND 08/11/2019 Báo cáo kết quả khảo sát triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Danh mục chính Menu