Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Pháp chế

Trang chủ Tin tức

Thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Pháp chế

Tại cuộc họp thẩm tra vào chiều ngày 22/9, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với Tờ trình của Ủy ban nhân dân Tỉnh về sự cần thiết ban hành Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa X.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu, cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi thẩm tra

Qua thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết, Ban pháp chế nhận thấy các dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; hồ sơ trình cơ bản đáp ứng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 2020).

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Pháp chế thống nhất quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người theo nội dung Ủy ban nhân dân Tỉnh trình.

Đồng thời, qua thảo luận, trên cơ sở ý kiến giải trình của cơ quan soạn thảo về những tác động, ảnh hưởng đến chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã được quy định tại Nghị quyết 112/2013/NQ-HĐND sau khi Thông tư 173/2012/TT-BTC chính hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư 340/2016/TT-BTC và Thông tư 124/2021/TT-BTC, Ban Pháp chế thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết  bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Khải Hân