Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null UBND Tỉnh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX

Trang chủ Chi tiết bài viết

UBND Tỉnh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX

Ngày 12/5/2020, UBND Tỉnh đã có báo cáo giải trình số 96 /BC-UBND, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX.

>>> Xem nội dung giải trình tại đây