Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Trang chủ Đại biểu với cử tri

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025