Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Trang chủ Tin tức

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Ngày 13/11/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quy mô đầu tư của Chương trình sau điều chỉnh như sau:

Tổng số dự án đầu tư là 195 dự án (gồm: Mầm non 59 trường; Tiểu học 99 trường; Trung học cơ sở 29 trường; Trung học phổ thông 08 trường), với quy mô 1.570 phòng học, 3.124 phòng chức năng, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng và trang thiết bị. Trong đó, quy mô để thực hiện đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng 144 dự án 1.031 phòng học, 2.198 phòng chức năng, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 51 dự án, 539 phòng học, 926 phòng chức năng, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng và trang thiết bị.

Nguồn vốn thực hiện tổng dự án hơn 3.053 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Tỉnh là 2.723,065 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp Huyện hơn 330 tỷ đồng được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (Danh mục chi tiết).

HĐND Tỉnh giao UBND Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện được điều chỉnh quy mô, thời gian, vốn bố trí giữa các dự án thành phần, đảm bảo không vượt tổng mức vốn của Chương trình đã thông qua HĐND Tỉnh và báo cáo HĐND Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Tỉnh và có hiệu lực từ ngày 13/11/2023.

Nguồn: 42/NQ-HĐND

Võ Văn Đề