Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Trám lấp các cống thoát nước thải từ các ao nuôi cá tra xả vào Hồ Rừng

Trang chủ Chi tiết bài viết

Trám lấp các cống thoát nước thải từ các ao nuôi cá tra xả vào Hồ Rừng

Thực hiện Thông báo Kết luận số 143/TB-HĐND ngày 12/6/2020 của Thường trực HĐND Tỉnh về phiên giải trình kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, trong đó có nội dung đề nghị không xả thải trực tiếp vào Hồ Rừng,...

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục văn bản giao UBND huyện Tam Nông chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Phú Cường yêu cầu các hộ dân nuôi cá tra trám lấp các cống thoát nước thải từ các ao nuôi cá tra xả vào Hồ Rừng và thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm việc xả nước thải không đúng quy định vào dự án Hồ Rừng và định kỳ báo cáo UBND Tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị Công ty TNHH Hùng Cá thực hiện thủ tục về đất đai theo đúng dự án được duyệt; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 463/VPUBND-KT ngày 09/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Nguyễn Văn Nghiệm