Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020.

Theo Kế hoạch, ngày 08/10/2020, Ban Pháp chế làm việc với Chi cục THADS huyện Lấp Vò; ngày 09/10/2020 làm việc với Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh và ngày 30/10/2020 giám sát tại Cục THADS Tỉnh.

Nội dung khảo sát, giám sát tập trung vào kết quả thực hiện đối với những việc có điều kiện thi hành đã được thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước nhưng chưa thi hành xong; kết quả thực hiện đối với những việc thi hành án dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được thụ lý từ năm 2018 trở về trước chưa thi hành xong (các nội dung này đã được kiến nghị tại Báo cáo số 341/BC-HĐND ngày 08/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh); số lượng việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa thi hành xong, nguyên nhân.v.v…

Nguyễn Văn Nghiệm