Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Giám sát UBND Tỉnh về chương trình phát triển nhà ở

Trang chủ Chi tiết bài viết

Giám sát UBND Tỉnh về chương trình phát triển nhà ở

Sáng ngày 8/9/2020, Thường trực HĐND Tỉnh giám sát UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. Chủ tịch HĐND Tỉnh Phan Văn Thắng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND Tỉnh, kết quả thực hiện Chương trình tương đối thành công, cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về nhà ở như: hỗ trợ người có công, hỗ trợ hộ nghèo, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên. Mặc dù còn một số chỉ tiêu chưa đạt do các yếu tố khách quan như người dân chưa có nhu cầu ở chung cư, chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, thu nhập người dân chưa cao không đủ các khoản tích lũy cho nhà ở; cần có những gói hỗ trợ lớn (hỗ trợ nhà đầu tư, người mua nhà, tạo lập nhà ở) để tạo động lực thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà ở cho người dân.

Tại buổi giám sát, đại diện Sở Xây dựng cho biết, một số quy hoạch phát triển nhà ở thương mại vị trí chưa hấp dẫn nhà đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất khó khăn, kéo dài, giá trị bồi thường cao nên ảnh hưởng đến việc mời gọi đầu tư; thiếu quỹ đất sạch, chưa có cơ chế về vốn để xây dựng nhà ở xã hội v.v…

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị UBND Tỉnh rà soát các chỉ tiêu, số liệu, cần có kênh thông tin chính thức để đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND Tỉnh đề ra, từ đó, dự báo khả năng sắp tới nhu cầu về nhà ở của người dân ở các địa phương để chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành; các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cần phối hợp tốt công tác quản lý về kiến trúc để không phá vở kiến trúc nhà ở tại các đô thị, khu vực nông thôn; cần đánh giá chính sách các nguồn lực (bộ máy, tài chính, chính sách hỗ trợ…) để triển khai thực hiện cho giai đoạn mới…

Chủ tịch HĐND Tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh rà soát tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết; tăng cường quản lý nhà nước về nhà ở đúng theo quy định của pháp luật; rà soát điều chỉnh quy hoạch để có quỹ đất sạch kêu gọi, thu hút nhà đầu tư đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. Chủ tịch HĐND Tỉnh lưu ý, trong giai đoạn tiếp theo UBND Tỉnh cần nghiên cứu các mô hình, cách làm hay ở các địa phương để nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh; Quy hoạch phát triển nhà ở phải gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị để hạn chế thấp nhất xây dựng nhà ở khu vực sạt lở, nhà trên sông, rạch; cần có thiết kế mẫu chung nhà ở cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, nhà tình thương v.v… thống nhất trong toàn tỉnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền các chính sách, chủ trương để người dân biết, nắm thông tin, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường kêu gọi các nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình phát triển nhà ở.

Minh Thuận