Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cần có quyết tâm chính trị cao trong việc tinh giản, sắp xếp bộ máy

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cần có quyết tâm chính trị cao trong việc tinh giản, sắp xếp bộ máy

Thường trực HĐND huyện Tân Hồng vừa có báo cáo kết quả giám sát tình hình tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và những người hoạt động không chuyên trách các xã, thị trấn năm 2020.

Theo báo cáo kết quả khảo, các xã, thị trấn đã xây dựng được các phương án về việc sắp xếp, bố trí công chức và những người hoạt động không chuyên trách; việc giải quyết chế độ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư cơ bản đảm bảo theo quy định; chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách các, thị trấn cơ bản đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, việc thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các xã bước đầu còn lúng túng và chậm so với quy định. Trong đó có việc chuyển công chức từ xã còn thừa qua xã còn thiếu cũng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong công tác đánh giá, phân tích, phân loại cán bộ, công chức nên chưa phản ánh đúng thực chất về năng lực, trình độ chuyên môn để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế; công tác ra soát để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa kịp thời.

Qua khảo sát thực tế tại xã Bình Phú chưa thực hiện được việc bố trí Bí thư kiêm Trưởng ấp đối với ấp Gò Da; xã Tân Phước và An Phước thiếu số lượng công chức chuyên môn. Mặt khác, việc thực hiện nghị quyết 317/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Đồng Tháp đến nay còn một số xã chưa thực hiện xong như: Xã An Phước chưa bố trí được nhân viên thú y; xã Tân Thành A chưa cắt giảm được nhân viên Quân báo.

Báo cáo kết quả khảo sát, Thường trực HĐND huyện Tân Hồng kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn: Đề nghị các địa phương phải quyết tâm chính trị cao, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách địa phương ở cơ sở; tổ chức gặp gỡ, vận động, phân tích rõ chủ trương tinh giản, sắp xếp bộ máy cho từng đối tượng, từ đó các đối tượng hiểu rõ chủ trương, đặc biệt là thấy được những điểm hạn chế của mình để chấp nhận làm đơn xin nghỉ theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục soát toàn bộ việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên quy định, phù hợp với đặc thù của từng địa phương đảm bảo hoạt động có hiệu quả; thống kê, theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách kịp thời để đạt chuẩn theo quy định và nâng cao trình độ; đề nghị UBND xã Bình Phú sớm sắp xếp lại đối với chức danh Bí thư kiêm Trưởng ấp Gò Da.

Nguồn: 20/BC-HĐND

Minh Quân