Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh công tác quản lý, giải quyết chế độ

Trang chủ Nghiên cứu trao đổi

Chấn chỉnh công tác quản lý, giải quyết chế độ

Thời gian qua, việc triển khai tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của toàn ngành cơ bản kịp thời, đúng quy định và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tại BHXH một số địa phương, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế. Để thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết các chế độ BHXH, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành, BHXH Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh công tác quản lý, giải quyết chế độ BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chấn chỉnh và thường xuyên kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện các quy trình, nghiệp vụ về công tác thu, cấp sổ BHXH của cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị, bảo đảm tuân thủ đúng, đủ quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; tổ chức kiểm tra, rà soát đối với sổ BHXH đã cấp lại cho người lao động, đặc biệt đối với những sổ BHXH đã được giải quyết chế độ BHXH 1 lần; sổ có thời gian tham gia, đóng BHXH ở tỉnh khác. Đồng thời, rà soát phát hiện và xử lý những trường hợp hưởng BHXH một lần không đúng quy định; báo cáo kết quả rà soát về BHXH Việt Nam trước ngày 30.6.2021.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, phải kiểm tra điều kiện hưởng, tra cứu lịch sử hưởng BHXH một lần trên Phần mềm xét duyệt chính sách (TCS) để kịp thời phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện hưởng, hưởng sai quy định, trùng thời gian. Khi giải quyết chế độ BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu sổ BHXH với cơ sở dữ liệu thu, sổ thẻ trên Phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), dữ liệu tra cứu hưởng BHXH một lần trên Phần mềm TCS theo một trong các tiêu thức như họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, mã số BHXH. Trường hợp trùng họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân mà khác mã số BHXH thì cần liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã giải quyết hưởng BHXH một lần để xác minh. 

BHXH Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh công tác quản lý, giải quyết chế độ BHXH

Về việc quản lý chữ ký số, tài khoản đăng nhập các phần mềm nghiệp vụ của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, lao động thuộc đơn vị quản lý các văn bản của BHXH Việt Nam như Quyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 20.6.2017 về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH; Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28.11.2018 về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH; Quyết định số 1166/QĐ-BHXH ngày 22.9.2020 về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH; Công văn số 907/BHXH-CNTT ngày 26.3.2019 về việc thực hiện Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH.

Đặc biệt, mỗi công chức, viên chức, người lao động bắt buộc thực hiện cài đặt mật khẩu cho máy tính cá nhân, định kỳ thay đổi mật khẩu tài khoản thư điện tử cá nhân và tài khoản đăng nhập vào các phần mềm nghiệp vụ của Ngành được cấp. Mật khẩu phải bảo đảm độ bảo mật cao; từng công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản đăng nhập các phần mềm nghiệp vụ của ngành, tuyệt đối không để lộ, lọt tài khoản được cấp, không cho người khác mượn (sử dụng) tài khoản và thiết bị lưu khóa bí mật (chứng thư số). Thực hiện rà soát, bảo đảm việc phân quyền trên các phần mềm nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của từng công chức, viên chức, lao động.

Về công tác cán bộ, tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị; tăng cường phổ biến, quán triệt quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao; không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để mưu lợi cá nhân. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thu, sổ thẻ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH. Đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh theo dõi, đôn đốc việc phân công nhiệm vụ, phân quyền, phân cấp tại từng đơn vị trực thuộc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được giao...

(Nguồn: daibieunhandan.vn)