Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Trang chủ Nghiên cứu trao đổi

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.