Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

01

- Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 87,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 7,94% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

02

- Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 73,02% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,76% tổng số đại biểu HĐND).

03

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,37% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 14,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59% tổng số đại biểu HĐND).

04

- Ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 34,92% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,17% tổng số đại biểu HĐND).

(có 01 phiếu không hợp lệ)

05

- Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 49,21% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 38,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,35% tổng số đại biểu HĐND).

(có 01 phiếu không hợp lệ)

06

- Ông Bùi Minh Châu, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 46,03%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 38,1%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 11,1%  tổng số đại biểu HĐND).

07

- Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 80,95%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,7%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59%  tổng số đại biểu HĐND).

08

- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 58,73%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 31,75%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,76%  tổng số đại biểu HĐND).

09

- Ông Châu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 68,25%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 25,4%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59%  tổng số đại biểu HĐND).

10

- Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 76,4%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,46%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59%  tổng số đại biểu HĐND).

(có 01 phiếu không hợp lệ)

11

- Ông Phan Văn Nhiều, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 28,57%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 50,79%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 15,9%  tổng số đại biểu HĐND).

12

- Ông Trương Hoà Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 31,75%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 52,38%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 11,1%  tổng số đại biểu HĐND).

13

- Ông Ngô Hồng Chiều, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 30,16%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 49,21%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,5%  tổng số đại biểu HĐND).

14

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 25,4%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 53,97%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,5%  tổng số đại biểu HĐND).

15

- Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN&PTNT

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 36,51%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 47,62%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 11,1%  tổng số đại biểu HĐND).

16

- Ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 34,92%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 49,21%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 11,1%  tổng số đại biểu HĐND).

17

- Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 19,05%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 36 phiếu (chiếm 57,14%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 19,05% tổng số đại biểu HĐND).

18

- Ông Huỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 39,68%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 44,44%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 11,1%  tổng số đại biểu HĐND).

19

- Ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 39,68%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 52,38%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,17%  tổng số đại biểu HĐND).

20

- Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 26,08%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 40 phiếu (chiếm 63,49%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,76%  tổng số đại biểu HĐND).

21

- Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 50,79%  tổng số đại biểu HĐND)..

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 42,86%  tổng số đại biểu HĐND)..

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59%  tổng số đại biểu HĐND)..

22

- Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 31,75%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 53,97%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 9,52%  tổng số đại biểu HĐND).

23

- Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 20,63%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 37 phiếu (chiếm 58,73%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 15,9%  tổng số đại biểu HĐND).

24

- Ông Dương Hồng Lạc, Chánh Thanh tra Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 49,21%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 42,86%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,17%  tổng số đại biểu HĐND).

25

- Ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 38,1%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu (chiếm 55,56%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

(có 01 phiếu không hợp lệ)

26

- Ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 57,14%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 36,51%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,59%  tổng số đại biểu HĐND).

27

- Ông Trần Văn Cường, Đại tá, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,37%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 15,9%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm  00% tổng số đại biểu HĐND).

28

- Ông Nguyễn Minh Thuấn, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 74,6%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 20,63%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm  00% tổng số đại biểu HĐND).