Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Tín
nhiệm
cao

Tín
 nhiệm

Tín
nhiệm
 thấp

 
 

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

 

1

Nguyễn Văn Quới

Chủ tịch HĐND

25

69.44

9

25

2

5.6

 

2

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

21

58.33

10

27.78

5

13.9

 

3

Nguyễn Thị Phượng

Trưởng Ban Pháp chế

24

66.67

10

27.78

2

5.6

 

4

Đỗ Nhật Định

Phó Chủ tịch UBND

19

52.78

13

36.11

4

11.1

 

5

Cao Văn Tiếp

Trưởng Công an

30

83.33

6

16.67

0

0.0

 

6

Nguyễn Văn Den

Chỉ huy trưởng BCHQS

29

80.56

7ss

19.44

0

0.0

 

7

Nguyễn Văn Chính

Trưởng phòng Y tế

14

38.89

21

58.33

1

2.8

 

8

Phạm Văn Dũng

Trưởng phòng Tư pháp

21

58.33

14

38.89

1

2.8

 

9

Dương Minh Hải

Trưởng phòng KT-HT

15

41.67

18

50

3

8.3

 

10

Lê Hoàng Diệp

Chánh Thanh tra

21

58.33

15

41.67

0

0.0

 

11

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng LĐ-TBXH

23

63.89

13

36.11

0

0.0

 

12

Nguyễn Kim Lăng

Trưởng phòng TN-MT

15

41.67

19

52.78

2

5.6

 

13

Võ Đông Sanh

Trưởng phòng TC-KH

23

63.89

13

36.11

0

0.0

 

14

Nguyễn Thị Hoàng Vinh

Trưởng phòng GD-ĐT

19

52.78

16

44.44

1

2.8