Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1

Nguyễn Hùng Tráng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

0944 999 303

hungtrangbthuhn@gmail.com

2

Nguyễn Văn Việt Thành

Phó Chủ tịch HĐND

0919 027 080

nvvthanh1975@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Mai Chí Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy /Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện (kiêm nhiệm)

0918 142 134

nghiahndt@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Văn Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện/ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện (kiêm nhiệm)

0918 360 565

nvhaihhn@gmail.com

3

Phan Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0795 957 375

phanthanhtungtl7@gmail.com

4

Nguyễn Tiến Hùng

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0839 878 777

không sử dụng mail