Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thống nhất hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng điểm ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản Hòa Đồng

Trang chủ Tin tức

Thống nhất hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng điểm ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản Hòa Đồng

Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành văn bản về hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản đối với Hộ kinh doanh điểm du lịch sinh thái Hoà Đồng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã thống nhất chủ trương, đồng ý hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng điểm ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản theo quy định tại Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 393/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với Hộ kinh doanh điểm du lịch sinh thái Hoà Đồng với số tiền 476.190.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh năm 2021.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chi hỗ trợ cho đơn vị và thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Văn Nghiệm