Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Duy trì bền vững kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Duy trì bền vững kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 23/7, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.