Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban Văn hóa – Xã hội ban hành kế hoạch giám sát kết quả thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Ban Văn hóa – Xã hội ban hành kế hoạch giám sát kết quả thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp

Nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp, qua đó, để có cơ sở đánh giá khách quan những thuận lợi, khó khăn của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời thông qua hoạt động làm căn cứ ban hành Nghị quyết giai đoạn tiếp theo. Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh vừa ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.

Theo Kế hoạch, từ ngày 20-22/10/2021, Ban Văn hoá - Xã hội sẽ khảo sát, làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Sau khi kết thúc làm việc tại địa phương cấp huyện, ngày 26/10, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Văn hoá - Xã hội sẽ giám sát, làm việc với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Giao thông - Vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Nội vụ... .

Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị các cơ quan, địa phương được khảo sát, giám sát và các địa phương cấp huyện còn lại Ban không trực tiếp đến địa phương làm việc tuỳ theo điều kiện và tình hình thực tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, địa phương chuẩn bị báo cáo gửi văn bản về Ban Văn hoá - Xã hội chậm nhất là ngày 14/10.

Nguồn: 253/KH-HĐND

Võ Văn Đề