Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Chức năng, nhiệm vụ Ban Kinh tế - Ngân sách

Trang chủ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

Chức năng, nhiệm vụ Ban Kinh tế - Ngân sách

I. LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 

 

TRƯỞNG BAN

- Họ và tên: TÔ HOÀNG KHƯƠNG

- Ngày sinh: 20/7/1976

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 0916488359

- E-mail: thkhuong1976@gmail.com

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÂM

- Ngày sinh: 15/11/1972

- Quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 0913.849.054

- E-mail: tampm2013@gmail.com

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Danh mục chính Menu