Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 322/BC-HĐND 19/08/2022 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 306/BC-HĐND 03/08/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 196/BC-HĐND 09/06/2022 Báo cáo giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
4 178/BC-HĐND 30/05/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2022 (tính đến ngày 31/12/2021)
5 103/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 105/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế
7 104/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đào tạo nâng cao trình độ công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
8 59/BC-HĐND 11/03/2022 Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
9 20/BC-ĐĐBQH 26/01/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 363/BC-HĐND 24/12/2021 Báo cáo kết quả Giám sát việc thành lập, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn Tỉnh
11 324/BC-HĐND 19/11/2021 Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, giai đoạn 2016-2020
12 313/BC-HĐND 15/11/2021 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh năm 2021
13 315/BC-HĐND 15/11/2021 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Toà án nhân dân Tỉnh năm 2021
14 314/BC-HĐND 15/11/2021 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2021
15 308/BC-HĐND 10/11/2021 Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020
16 254/BC-HĐND 29/09/2021 Báo cáo giám sát việc ban hành Nghị quyết về nhân sự Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17 232/BC-HĐND 01/09/2021 Báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tính đến ngày 01/9/2021)
18 40/BC-HĐND 12/03/2021 Báo cáo kết quả khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
19 345/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh năm 2020
20 344/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân Tỉnh năm 2020

Danh mục chính Menu