Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 40/BC-HĐND 12/03/2021 Báo cáo kết quả khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2 345/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh năm 2020
3 344/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân Tỉnh năm 2020
4 343/BC-HĐND 18/11/2020 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh năm 2020
5 278/BC-HĐND 28/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 245/BC-HĐND 05/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Qũy Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025
7 125/BC-HĐND 03/06/2020 BC kết quả khảo sát thực tế việc thực hiện các kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay thuộc lĩnh vực VH-XH
8 121/BC-HĐND 01/06/2020 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện công tác tình giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 109/BC-HĐND 22/05/2020 Báo cáo kết quả giám sát Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12//2015 của HĐND Tỉnh; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 sửa đổi Khoản 2 và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND
10 181/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Bùi Văn Mum, huyện Tháp Mười
11 182/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Thái Văn Mỹ, huyện Tháp Mười
12 342/BC-HĐND 08/11/2019 Báo cáo kết quả khảo sát triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Danh mục chính Menu