Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 561/BC-HĐND 27/11/2023 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thường lệ lần thứ bảy, HĐND Tỉnh khóa X
2 558/BC-HĐND 24/11/2023 Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
3 556/BC-HĐND 24/11/2023 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết, hợp tác đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 555/BC-HĐND 24/11/2023 Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển văn hoá - xã hội năm 2024
5 554/BC-HĐND 24/11/2023 Thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
6 553/BC-HĐND 24/11/2023 Thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
7 323/BC-HĐND 12/07/2023 Tóm tắt Thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
8 319/BC-HĐND 11/07/2023 Thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND Tỉnh khóa X (sau họp Tổ đại biểu)
9 318/BC-HĐND 11/07/2023 Tóm tắt Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các báo cáo của UBND Tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; CCHC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
10 317/BC-HĐND 11/07/2023 Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các báo cáo của UBND Tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT; CCHC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
11 307/BC-HĐND 04/07/2023 Thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12 297/BC-HĐND 03/07/2023 Thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
13 296/BC-HĐND 30/06/2023 Tổng hợp các Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp lần thứ sáu, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
14 293/BC-HĐND 30/06/2023 Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
15 292/BC-HĐND 30/06/2023 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và người làm công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Trình tại kỳ họp lần thứ sáu, HĐND Tỉnh Khoá X)
16 236/BC-HĐND 26/05/2023 Tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
17 232/BC-HĐND 26/05/2023 Thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 227/BC-HĐND 26/05/2023 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X của Ban Văn hoá - Xã hội
19 224/BC-HĐND 26/05/2023 Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
20 181/BC-HĐND 09/05/2023 Thẩm tra đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh thay thế Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025
21 120/BC-HĐND 30/03/2023 Tổng hợp nội dung các Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X của Ban Văn hoá - Xã hội
22 117/BC-HĐND 30/03/2023 Thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 12/BC-HĐND 06/01/2023 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
24 584/BC-HĐND 07/12/2022 Báo cáo thẩm tra bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người CCCM và gia đình người CCCM nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp (Trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh Khoá X)
25 591/BC-HĐND 07/12/2022 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phương án bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ kèm theo Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND Tỉnh (Trình tại Kỳ họp lần thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X)
26 590/BC-HĐND 07/12/2022 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) kèm theo Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND Tỉnh (Trình tại Kỳ họp lần thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X)
27 586/BC-HĐND 07/12/2022 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và báo cáo của TAND, VKSND, Cục THADS Tỉnh
28 585/BC-HĐND 07/12/2022 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhận dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh Khoá X)
29 583/BC-HĐND 06/12/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
30 581/BC-HĐND 05/12/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
31 580/BC-HĐND 05/12/2022 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Văn hoá - Xã hội trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X
32 574/BC-HĐND 02/12/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
33 538/BC-HĐND 24/11/2022 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khóa X
34 536/BC-HĐND 24/11/2022 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
35 539/BC-HĐND 25/11/2022 Báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Văn hoá - Xã hội trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X
36 508/BC-HĐND 10/11/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trình tại Kỳ họp chuyên đề Tài chính - Ngân sách, HĐND Tỉnh khoá X)
37 461/BC-HĐND 26/10/2022 Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND Tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 424/BC-HĐND 07/10/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
39 392/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
40 390/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với hai dự thảo Nghị quyết của HĐND trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai
41 389/BC-HĐND 26/09/2022 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
42 377/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
43 376/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
44 332/BC-HĐND 25/08/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
45 324/BC-HĐND 19/08/2022 Báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
46 299/BC-HĐND 29/07/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi quà tặng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47 298/BC-HĐND 01/08/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 244/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X của Ban Văn hoá - Xã hội
49 243/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra tra của Ban Pháp chế các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
50 242/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

Danh mục chính Menu