Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 377/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 376/BC-HĐND 23/09/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 332/BC-HĐND 25/08/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
4 324/BC-HĐND 19/08/2022 Báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 299/BC-HĐND 29/07/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi quà tặng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 298/BC-HĐND 01/08/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 244/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X của Ban Văn hoá - Xã hội
8 243/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra tra của Ban Pháp chế các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 242/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
10 241/BC-HĐND 13/07/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 234/BC-HĐND 11/07/2022 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
12 235/BC-HĐND 11/07/2022 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài đến năm 2025 trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 225/BC-HĐND 01/07/2022 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
14 224/BC-HĐND 01/07/2022 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 220/BC-HĐND 29/06/2022 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và Báo cáo liên quan đến lĩnh vực Pháp chế trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 199/HĐND-KTNS 13/06/2022 V/v thẩm tra về chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 159/BC-HĐND 16/05/2022 Báo cáo thẩm tra không ban hành quy định thêm đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
18 155/BC-HĐND 12/05/2022 Báo cáo thẩm tra chậm xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 142/BC-HĐND 04/05/2022 Báo cáo thẩm tra việc xin ý kiến chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm 2021 tại cơ sở y tế tư nhân
20 137/BC-HĐND 27/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết “quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”
21 120/BC-HĐND 15/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” áp dụng trên địa bàn tỉnh
22 111/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra về việc xin chủ trương về thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
23 110/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ điều dưỡng sức khoẻ tập trung cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
24 109/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh
25 108/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh
26 107/BC-HĐND 13/04/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 87/BC-HĐND 24/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của UBND Tỉnh về Về điều chỉnh phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
28 83/BC-HĐND 22/03/2022 Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 82/BC-HĐND 22/03/2022 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, HĐND Tỉnh khoá X
30 81/BC-HĐND 18/03/2022 Báo cáo thẩm tra về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, khóa X
31 80/BC-HĐND 18/03/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
32 79/BC-HĐND 17/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ĐT
33 78/BC-HĐND 17/03/2022 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34 67/BC-HĐND 16/03/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35 66/BC-HĐND 16/03/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu
36 36/BC-HĐND 24/02/2022 Báo cáo thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37 389/BC-HĐND 07/12/2021 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
38 341/BC-HĐND 24/11/2021 Báo cáo tóm tắt thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
39 377/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ ba, khóa X
40 369/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2022
41 368/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
42 338/BC-HĐND 23/11/2021 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
43 330/BC-HĐND 23/11/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Đồng Tháp năm 2022
44 329/BC-HĐND 23/11/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực
45 328/BC-HĐND 23/11/2021 Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với “tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” trong Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
46 203/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
47 202/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
48 201/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra tình hình Quốc phòng - An ninh; cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
49 200/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết chương trình hoạt động toàn khoá phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
50 198/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, thị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy

Danh mục chính Menu