Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 203/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
2 202/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 201/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra tình hình Quốc phòng - An ninh; cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
4 200/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết chương trình hoạt động toàn khoá phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
5 198/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, thị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy
6 199/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
7 197/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 196/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 171/BC-HĐND 05/08/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ hai, khóa X
10 166/BC-HĐND 03/08/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 39/BC-HĐND 05/03/2021 Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2021 của UBND tỉnh về Ban hành Nghị quyết quy định và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 367/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
13 368/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban KTNS về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
14 356/BC-HĐND 30/12/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 319/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025
16 318/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 22/10/2020 của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
17 317/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18 316/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
19 315/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2021
20 313/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 05 năm (2021 - 2025)
21 312/BC-HĐND 13/11/2020 BC thẩm tra về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội tại kỳ họp lần thứ mười bảy HĐND Tỉnh khóa IX
22 311/BC-HĐND 12/11/2020 BC thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23 309/BC-HĐND 12/11/2020 Báo cáo thẩm tra các báo cáo năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
24 243/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KTNS tại kỳ họp lần thứ 16 khóa IX
25 242/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan lĩnh vực văn hoá - xã hội trình tại kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND Tỉnh khoá IX
26 237/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27 188/BC-HDND 06/07/2020 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
28 169/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
29 168/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
30 157/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS tại kỳ họp lần thứ 15 khóa IX
31 147/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6tháng cuối năm 2020 của UBND Tỉnh liên quan đến nội dung cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trình tại kỳ họp thứ mười lăm,HĐND Tỉnh khóa IX
32 146/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
33 78/BC-HĐND 16/04/2020 Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và nguồn vốn XSKT từ năm 2016 đến năm 2019
34 64/BC-HĐND 31/03/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 14 khóa IX
35 56/BC-HĐND 27/03/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
36 53/BC-HĐND 25/03/2020 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37 387/BC-HĐND 05/12/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
38 378/BC-HĐND 28/11/2019 Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020 (Kỳ họp thứ 13)
39 346/BC-HĐND 08/11/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS (Kỳ họp thứ 13)
40 336/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra nội dung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong báo cáo số 299/BC-UBND ngày 04/11/2019 của UBND Tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
41 335/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra các báo cáo năm 2019 của UBND Tỉnh về công tác CCHC; phòng, chống tham nhũng; giải quyết KNTC; phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT và các báo cáo của TAND, VKSND, Cục THADS trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX.
42 334/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
43 333/BC-HĐND 06/11/2019 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển văn hóa – xã hội năm 2020
44 297/BC-HĐND 02/10/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 12 khóa IX (kỳ họp bất thường)
45 296/BC-HĐND 01/10/2019 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND Tỉnh khóa IX
46 295/BC-HĐND 01/10/2019 BC thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND Tỉnh khoá IX của Ban VH-XH HĐND Tỉnh
47 202/BC-HĐND 09/07/2019 Báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, CHHC, phòng, chống tham nhũng; giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
48 176/BC-HĐND 14/06/2019 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo NQ liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 11 khóa IX
49 171/BC-HĐND 13/06/2019 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND Tỉnh khoá IX của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh
50 73/BC-HĐND 29/03/2019 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo NQ liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường)

Danh mục chính Menu