Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 37/2023/NQ-HĐND 28/05/2023 Bãi bỏ Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 36/2023/NQ-HĐND 28/05/2023 Quy định mức hỗ trợ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 35/2023/NQ-HĐND 28/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 34/2023/NQ-HĐND 28/05/2023 Bãi bỏ Nghị quyết số 394/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
5 14/NQ-HĐND 28/05/2023 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023
6 13/NQ-HĐND 28/05/2023 Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025
7 05/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 12/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bà Ngô Thị Ngọc Sương)
9 11/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Nguyễn Văn Vũ Minh)
10 10/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 5) và phân khai nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ
11 09/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (vốn bổ sung 64,780 tỷ đồng)
12 08/NQ-HĐND 31/03/2023 Thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
13 07/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc thông qua chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 06/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc sửa đổi khoản 1 Mục IV Biểu 01 kèm theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 83/NQ-HĐND thông qua danh mục thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sửa đổi tại Điều 1 của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
15 33/2023/NQ-HĐND 31/03/2023 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
16 32/2023/NQ-HĐND 31/03/2023 Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 04/NQ-HĐND 31/03/2023 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 để hỗ trợ hoạt động văn học nghệ thuật, báo chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
18 02/NQ-HĐND 06/01/2023 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp
19 01/NQ-HĐND 06/01/2023 Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022
20 03/NQ-HĐND 06/01/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
21 26/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22 25/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp
23 51/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
24 24/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhần dân Tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 23/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quyết định ban hành Quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 22/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 50/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 49/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 47/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
30 46/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
31 45/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc phương án bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ
32 43/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023
33 44/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ nguồn ngân sách Trung ương (đợt 4)
34 42/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
35 48/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2023 của tỉnh Đồng Tháp
36 54/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023
37 53/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết giao biên chế công chức của tỉnh Đồng Tháp năm 2023
38 31/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Tỉnh
39 30/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40 29/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41 28/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện
42 27/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
43 52/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết đặt tên đường C279 trên địa bàn xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
44 40/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn NSNN do Tỉnh quản lý và phân bổ
45 39/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
46 38/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết về việc bổ sung, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 3)
47 21/2022/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023
48 33/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí năm 2022
49 32/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50 31/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Danh mục chính Menu