Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 78/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 77/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang bị bổ sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm y tế có giường bệnh của tỉnh Đồng Tháp
3 76/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi
4 75/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang, thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự
5 74/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
6 73/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND Tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
7 72/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 71/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về đặt tên đường tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
9 70/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về đặt tên đường tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
10 69/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 68/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 67/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 66/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 65/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
15 64/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 - ĐT.845 (điều chỉnh)
16 63/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 62/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
18 61/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên tỉnh Đồng Tháp
19 60/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 59/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 58/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định Đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22 57/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23 56/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 101/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
24 55/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 54/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 53/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 52/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
28 51/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 50/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30 49/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
31 48/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
32 47/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33 46/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
34 45/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
35 44/2021//NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 43/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37 42/2021/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, trị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
38 41/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022
39 40/NQ-HĐND 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình làm việc toàn khoá và phương hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
40 39/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
41 38/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
42 37/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
43 36/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
44 35/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
45 34/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
46 33/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
47 32/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
48 31/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
49 30/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
50 21/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh mục chính Menu