Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 39/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2 38/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
3 37/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
4 36/NQ-HĐND 09/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
5 35/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
6 34/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
7 33/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
8 32/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
9 31/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
10 30/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11 21/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
12 20/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
13 19/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
14 18/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
15 29/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
16 17/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
17 28/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
18 27/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026
19 16/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
20 26/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026
21 15/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
22 14/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
23 25/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
24 24/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
25 23/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
26 22/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
27 13/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
28 02/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
29 12/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
30 11/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
31 10/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026
32 01/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
33 09/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
34 08/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
35 07/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
36 06/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết quy định số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
37 05/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 04/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
39 03/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh mục chính Menu