Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025
2 11/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 10/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 09/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 08/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 08/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 07/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 07/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2023
9 19/NQ-HĐND 15/07/2022 Về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 22/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 21/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất Biểu 01 kèm theo điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 20/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc thu hồi đất để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 18/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Nam Sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2045
14 17/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ sang năm 2022
15 16/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2)
16 15/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 17/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực và nội dung hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 14/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
19 16/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực; đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025
20 15/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 14/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22 13/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23 13/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối
24 12/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp
25 11/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
26 10/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 09/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 06/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
29 02/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
30 01/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026
31 01/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030
32 05/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021
33 06/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34 05/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35 04/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 03/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về việc thống nhất thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
37 04/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 03/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
39 02/NQ-HĐND 24/03/2022 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (lần 2)
40 90/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về việc thống nhất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
41 89/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp
42 88/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng
43 87/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 đoạn Tràm Chim - Trường Xuân (điều chỉnh)
44 86/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3
45 85/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1)
46 81/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47 83/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 80/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2022
49 79/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50 81/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ

Danh mục chính Menu