Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Trang chủ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh có: Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

1. Ông Mai Ngọc Dinh – Chánh Văn phòng.

2. Ông Bùi Minh Châu – Phó Chánh Văn phòng.

3. Ông Nguyễn Hữu Lý – Phó Chánh Văn phòng.

4. Ông Lê Minh Tâm - Phó Chánh Văn phòng.

- Văn phòng có 04 phòng chuyên môn, gồm:

1. Phòng Công tác Quốc hội.

2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân.

3. Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

4. Phòng Thông tin, Dân nguyện.

Danh mục chính Menu