Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Danh sách cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng

Trang chủ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Danh sách cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ/
di động

Địa chỉ email

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG (4)

1

Mai Ngọc Dinh

Chánh Văn phòng

3871181
0913967906

dinh_mn@yahoo.com

2

Bùi Minh Châu

Phó Chánh Văn phòng

3545566
0918329304

bmchaudt@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Lý

Phó Chánh Văn phòng

3876505
0969362936

nguyenlydongthap@gmail.com

4

Lê Minh Tâm

Phó Chánh Văn phòng

3876501
0918255009

minhtamdcpl@gmail.com

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

I. PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI (3)

5

Nguyễn Thành Nghĩa

Trưởng phòng

3876502
0939909818

ntnghia1975@gmail.com

6

Trần Chí Thiện

Phó phòng

3876502
0907500842

chithien1006@gmail.com

7

Nguyễn Duy Tân

Chuyên viên

3876502
0985093741

duytan86@gmail.com

 

II. PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (7)

8

Lê Đình Huy

Trưởng phòng

0913989714

ledinhhuy125@gmail.com

9

Võ Văn Đề

Phó phòng

0985837660

vovande.dongthap@gmail.com

10

Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên

0907932567

sangntdth2021@gmail.com

11

Trương Ngọc Yến

Chuyên viên

0939194489

tnyen92@gmail.com

12

Phan Văn Nam

Chuyên viên

0378114755

phanvannamct@gmail.com

13

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên

0907390857

lethikimyen30@gmail.com

14

Trần Nhựt Linh

Chuyên viên

0987117748

nhutlinh1009@gmail.com

 

III. PHÒNG THÔNG TIN – DÂN NGUYỆN (3)

15

Trần Thị Huỳnh Hoa

Trưởng phòng

0918546760

hoahuynhdt@gmail.com

16

Nguyễn Văn Nghiệm

Phó phòng

0946333865

nvnghiem09@gmail.com

17

Trần Ngọc Minh Dung

Chuyên viên

0916939693

minhdung258@gmail.com

 

IV. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ (12)

18

Lê Thị Kim Loan

Trưởng phòng

0939948769

loanltkdth@gmail.com

19

Nguyễn Đức Nhuận

Phó phòng

0919802029

ndnhuandt@gmail.com

20

Lê Diệp Đăng Khoa

Chuyên viên
(Kế toán)

0944015974

lediepdangkhoa@gmail.com

21

Phạm Minh Tâm

Chuyên viên

0986769747

minhtam0207@gmail.com

22

Nguyễn Đặng Thảo Hiền

Chuyên viên
(Văn thư đi)

3851435
078905514

nguyendang.thaohien@gmail.com

23

Tiêu Thị Thanh Uyên

Cán sự
(Văn thư đến)

3851435
0919301489

tieuuyen68@gmail.com

24

Nguyễn Tiền Phong

Nhân viên LX

0913842030

 

25

Nguyễn Thành Nhân

Nhân viên LX

0946404050

 

26

Hà Quốc Trung

Nhân viên LX

0984261119

 

27

Nguyễn Khánh Toàn

Nhân viên LX

0947535949

 

28

Cao Thị Anh Thư

Nhân viên PV

0939359159

 

29

Lê Thị Diễm

Nhân viên PV

0839838171

 

Danh mục chính Menu