Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Danh sách cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng

Trang chủ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Danh sách cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ/
di động

Địa chỉ email

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG (4)

1

Mai Ngọc Dinh

Chánh Văn phòng

3871181
0913967906

dinh_mn@yahoo.com

2

Bùi Minh Châu

Phó Chánh Văn phòng

0918329304

bmchaudt@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Lý

Phó Chánh Văn phòng

3876505
0969362936

nguyenlydongthap@gmail.com

4

Tô Minh Thuận

Phó Chánh Văn phòng

0939998660

tmthuandongthap@gmail.com

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

I. PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI (3)

1

Nguyễn Thành Nghĩa

Trưởng phòng

3876502
0939909818

ntnghia1975@gmail.com

2

Trần Chí Thiện

Phó phòng

3876502
0907500842

chithien1006@gmail.com

3

Nguyễn Duy Tân

Chuyên viên

3876502
0985093741

duytan86@gmail.com

II. PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (5)

1

Lê Minh Tâm

Trưởng phòng

0918255009

minhtamdcpl@gmail.com

2

Võ Văn Đề

Phó phòng

0985837660

vovande.dongthap@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên

0907932567

sangntdth2021@gmail.com

4

Trương Ngọc Yến

Chuyên viên

0939194489

tnyen92@gmail.com

5

Phan Văn Nam

Chuyên viên

phanvannamct@gmail.com

III. PHÒNG THÔNG TIN – DÂN NGUYỆN (3)

1

Trần Thị Huỳnh Hoa

Trưởng phòng

0918546760

hoahuynhdt@gmail.com

2

Nguyễn Văn Nghiệm

Phó phòng

0946333865

nvnghiem09@gmail.com

3

Trần Ngọc Minh Dung

Chuyên viên

0916939693

minhdung258@gmail.com

IV. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ (14)

1

Lê Thị Kim Loan

Trưởng phòng

0939.948.769

loanltkdth@gmail.com

2

Nguyễn Đức Nhuận

Phó phòng

0919802029

ndnhuandt@gmail.com

3

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên
 (Kế toán)

0907390857

lethikimyen30@gmail.com

4

Lê Diệp Đăng Khoa

Chuyên viên
(Kế toán)

0944015974

lediepdangkhoa@gmail.com

5

Tiêu Thị Thanh Uyên

Cán sự
(Văn thư đến)

3851435
0919301489

tieuuyen68@gmail.com

6

Nguyễn Đặng Thảo Hiền

Cán sự
(Văn thư đi)

3851435
078905514

nguyendang.thaohien@gmail.com

7

Phạm Minh Tâm

Nhân viên

0986769747

minhtam0207@gmail.com

8

Nguyễn Tiền Phong

Lái xe

0913842030

9

Võ Thanh Tú

Lái xe

0918054412

10

Nguyễn Thành Nhân

Lái xe

0946404050

11

Hà Quốc Trung

Lái xe

0984261119

12

Nguyễn Khánh Toàn

Lái xe

0947535949

13

Cao Thị Anh Thư

Nhân viên

0939359159

14

Lê Thị Diễm

Nhân viên

0839838171

Danh mục chính Menu