Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Pháp chế

Trang chủ BAN PHÁP CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Pháp chế

I. LÃNH ĐẠO BAN PHÁP CHẾ

- Đại biểu: Nguyễn Văn Thi - UVTT, Trưởng Ban Pháp chế

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Điện thoại: 0918284789

- E-mail: thiktdt@gmail.com

___________________________________________________________

- Đại biểu: Đặng Đức Duy, Phó Trưởng Ban

- Ngày sinh: 02/10/1969

- Quê quán: Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0913938496

- E-mail: ducduymtdt@gmail.com

___________________________________________________________

- Đại biểu: Lê Đình Huy, Phó Trưởng Ban

- Ngày sinh: 16/06/1975

- Quê quán: huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0913989714

- E-mail: ledinhhuy125@gmail.com

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN PHÁP CHẾ

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Danh mục chính Menu