Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 977/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Châu Minh Hùng
2 39/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2011.
3 38/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2011.
4 37/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh Đồng Tháp.
5 36/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015 bằng nguồn vốn NSNN do Tỉnh quản lý và phân bổ
6 35/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015.
7 34/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ 2011.
8 33/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015
9 32/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về chế độ chi tiêu, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10 31/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
11 30/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
12 29/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.
13 28/2010/NQ-HĐND 18/12/2010 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2011 của tỉnh Đồng Tháp
14 10/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết về chế độ chi tiêuđón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp
15 09/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết Về việc phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
16 08/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Tháp
17 07/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười là đô thị loại IV
18 06/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết về mức thu, miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
19 05/2010/NQ-HĐND 30/06/2010 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND.K7 ngày 8/7/2009 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
20 24/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2010.
21 23/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2010.
22 22/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010
23 21/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.
24 20/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (sửa đổi)
25 19/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2010.
26 18/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương lập Chương trình phát triển thành phố Cao Lãnh đến năm 2035 theo tiêu chí đô thị loại II.
27 17/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010.
28 16/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp
29 15/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính năm 2010.
30 14/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc thông qua việc đặt tên đường khu bờ Đông, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
31 13/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc chuyển đổi 7 Trường Mầm non bán công sang Mầm non công lập
32 12/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp Tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện
33 11/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34 10/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
35 09/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008.
36 08/2009/NQ-HĐND 08/07/2009 Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường, trường học ở huyện LấpVò, huyện Lai Vung, huyện Hồng Ngự, Thành phố Cao Lãnh
37 07/2009/NQ-HĐND 08/07/2009 Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
38 06/2009/NQ-HĐND 08/07/2009 Nghị quyết về việc Quy định thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
39 05/2009/NQ-HĐND 08/07/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn Tỉnh
40 04/2009/NQ-HĐND 08/07/2009 Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
41 134/2008/NQ-HĐND 18/12/2008 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2009
42 133/2008/NQ-HĐND 18/12/2008 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2009
43 132/2008/NQ-HĐND 18/12/2008 Nghị quyết về cơ cấu tổ chức và mức phụ cấp đối với thành viên Ban bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
44 131/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2009
45 130/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2009
46 129/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47 128/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 127/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2009.
49 126/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.
50 125/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2009, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2009 của tỉnh

Danh mục chính Menu