Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 29/NQ-HĐND 10/12/2015 Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2016
2 28/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2016
3 27/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020
4 26/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
5 25/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp năm 2016
6 24/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2016
7 23/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, YT, VH, TDTT, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh ĐT
8 22/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung NQ 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
9 21/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020
10 20/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện DA năm 2016 trên địa bàn tỉnh ĐT
11 19/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 18/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ ĐTPT Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
13 17/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
14 15/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
15 16/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ĐTPT bằng nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 14/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2016, phân bổ NS cấp Tỉnh năm 2016 của tỉnh Đồng Tháp
17 13/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
18 12/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phan Hoàng Nam
19 11/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Anh Dũng
20 10/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Anh Dũng
21 09/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thành Công
22 08/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt
23 07/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kết cấu HTGT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24 06/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 05/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 04/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh về thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
27 03/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 02/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 01/2015/NQ-HĐND 03/07/2015 Nghị quyết về việc thống nhất phương án sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015
30 36/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2015
31 37/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2015
32 35/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp năm 2015
33 34/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2015
34 33/2014/NQ/HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020
35 32/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc đặt mới tên đường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc
36 31/2014/NQ- HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
37 30/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết Quy định mức thu, quả lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 29/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39 28/2014/NQ/HĐND 05/12/2014 Nghị quyết Quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh
40 27/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41 26/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
42 25/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019)
43 24/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp
44 23/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
45 22/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2015, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp
46 21/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
47 20/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
48 12/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết về việc thành lập ấp Chòm Xoài và ấp Giồng Bàng thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
49 11/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
50 10/2014/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Danh mục chính Menu