Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực cho mạng lưới y tế ở cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực cho mạng lưới y tế ở cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp liên quan đến vấn đề đầu tư y tế cơ sở, y tế cộng đồng, y tế dự phòng; về cơ chế, chính sách cho các nhân viên y tế, đặc biệt nhân viên y tế phường, xã; cơ chế cho các trạm y tế thực hiện xã hội hóa trong thời gian tới.

Về đầu tư y tế cơ sở, y tế dự phòng, Bộ trưởng Bộ y tế cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ h trợ Chương trình, đã phân b 14.000 tỷ đồng cho ngành Y tế đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tnh, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các Viện nghiên cứu, Bệnh viện cp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc xin trong nước, thuốc điều trị Covid 19.

Về chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, b sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa, tự chủ, trong thời gian vừa qua, nhiều đơn vị sự nghiệp y tế công lập đã huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của các tầng lớp nhân dân, làm thay đổi nhận thức của các đơn vị trong việc đầu tư trang thiết bị. Các hình thức xã hội hóa rất đa dạng, được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng các quy định về hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện, thẩm quyền quyết định, đối tượng sử dụng các dịch vụ này, giá dịch vụ... mới mang tính nguyên tắc, chưa có quy định cụ th dẫn đến có nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí có trường hp vi phạm, đã bị các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kim toán, cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Thời gian tới, để đy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy tính năng động, chủ động của các cơ sở y tế, huy động được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã xây dựng Nghị định quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối vói các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực y tế, dân số trình Chính phủ. Khi Nghị định được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập huy động các ngun lực ngoài ngân sách đ góp phn cải thiện cơ sở hạ tầng ngành y tế, nâng cao cht lượng dịch vụ, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguồn: 2005/BYT-VPB1

 Huỳnh Hoa