Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đại biểu Nguyễn Hải Anh thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Đại biểu Nguyễn Hải Anh thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành