Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thông qua Nghị quyết thành lập phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Hoạt động của đại biểu

Thông qua Nghị quyết thành lập phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, 18.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập hai phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Yêu cầu tất yếu và cần thiết

Theo Báo cáo tóm tắt của Chính phủ về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trong những năm qua, các xã An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ; phát triển mạnh các ngành nghề kinh doanh thương mại, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong các ngành kinh tế trên địa bàn các xã chiếm tỷ lệ cao (trên 80%). Tổng thu ngân sách hàng năm của các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cả hai xã đã được đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn phường của đô thị loại III tại Văn bản số 347/BXD-PTĐT ngày 3.2.2020 của Bộ Xây dựng.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đô thị của 2 xã thì tại đây cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong công tác quản lý kinh tế, quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan môi trường do bộ máy quản lý hành chính nhà nước vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn. Từ thực tế đó, việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã là yêu cầu tất yếu và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Về sự cần thiết thành lập thành phố Hồng Ngự, Báo cáo của Chính phủ cho biết, thị xã Hồng Ngự nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật - văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Biểu quyết Thông qua Nghị quyết thành lập phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

 Sớm hoàn thành việc đổi tên

Nhất trí với sự cần thiết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, 100% số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Theo Nghị quyết, thành lập phường An Bình A thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A. Phường An Bình A giáp phường An Bình B, phường An Lộc, xã Bình Thạnh; huyện Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

Nghị quyết cũng quy định thành lập phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B. Phường An Bình B giáp phường An Bình A, xã Bình Thạnh; huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng. Nghị quyết quy định thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ 121,84km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự. Thành phố Hồng Ngự giáp các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng và Vương quốc Campuchia.

Sau khi thành lập các phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp: Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc,  An Lộc, An Thạnh và 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội; Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 3 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 19 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết cũng quy định rõ việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; hiệu lực thi hành; tổ chức thực hiện. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, 1.11.2020.

Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân