Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Kỳ 3-2020: Kết quả thực hiện các kiến nghị cử tri, các kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình ... từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Kỳ 3-2020: Kết quả thực hiện các kiến nghị cử tri, các kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình ... từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay