Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

VPHDND - Cơ cấu tổ chức CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh có: Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

1. Ông Mai Ngọc Dinh – Chánh Văn phòng.

2. Ông Bùi Minh Châu – Phó Chánh Văn phòng.

3. Ông Nguyễn Hữu Lý – Phó Chánh Văn phòng.

4. Ông Lê Minh Tâm - Phó Chánh Văn phòng.

- Văn phòng có 04 phòng chuyên môn, gồm:

1. Phòng Công tác Quốc hội.

2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân.

3. Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

4. Phòng Thông tin, Dân nguyện.