Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử

Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Ban bầu cử có một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.