Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN THÁP MƯỜI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN THÁP MƯỜI, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Tín
nhiệm
cao

Tín
 nhiệm

Tín
nhiệm
 thấp

 
 

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

Số phiếu tín nhiệm

Đạt
%

 

1

Nhị Văn Khải

Chủ tịch HĐND

33

97.06

0

0

0

0.0

 

2

Nguyễn T. Ngọc Dung

Phó Chủ tịch HĐND

20

58.82

9

26.47

4

11.8

 

3

Đồng Văn Hân

Phó Chủ tịch HĐND

21

61.76

8

23.53

4

11.8

 

4

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng Ban KT-XH

25

73.53

6

17.65

2

5.9

 

5

Ngô Văn Nghĩa

Trưởng Ban Pháp chế

26

76.47

7

20.59

0

0.0

 

6

Đinh Minh Dũng

Chủ tịch UBND

26

76.47

6

17.65

1

2.9

 

7

Nguyễn Minh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

27

79.41

4

11.76

2

5.9

 

8

Nguyễn Minh Tuấn

Chỉ huy trưởng BCHQS

15

44.12

13

38.24

5

14.7

 

9

Võ Hữu Trung

Trưởng phòng Nội vụ

23

67.65

9

26.47

1

2.9

 

10

Lê Văn Ngọt

Trưởng phòng NN&PTNT

21

61.76

11

32.35

1

2.9

 

11

Lê Ngọc Ảnh

Trưởng phòng GD-ĐT

22

64.71

11

32.35

0

0.0

 

12

Nguyễn Thành Việt

Trưởng phòng VH-TT

13

38.24

14

41.18

6

17.6

 

13

Hồ Thanh Tâm

Trưởng phòng KT-HT

15

44.12

12

35.29

5

14.7

 

14

Nguyễn T. Thúy Lan

Trưởng phòng LĐ-TBXH

16

47.06

15

44.12

2

5.9

 

15

Trần Văn Sơn

Chánh Thanh tra

17

50

14

41.18

2

5.9

 

16

Trương Thanh Hợp

CVP HĐND-UBND

21

61.76

12

35.29

0

0.0

 

17

Mai Hùng Tráng

Trưởng phòng TC-KH

24

70.6

9

26.47

0

0.0

 

18

Nguyễn Văn Tưng

Trưởng phòng Tư pháp

18

52.94

14

41.18

1

2.9