Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null UBND Tỉnh giải trình các kiến nghị của cử tri và các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Trang chủ Chi tiết bài viết

UBND Tỉnh giải trình các kiến nghị của cử tri và các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Ngày 30/3/2020, UBND Tỉnh đã có báo cáo giải trình số 52/BC-UBND, giải trình các kiến nghị của cử tri và các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

>>> Xem nội dung giải trình tại đây