Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1

Lê Hà Luân

thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND

0939 942 952

haluanle@gmail.com

2

Dương Thị Hoa Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND

0839 366 577

duongngoc1972@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Lâm Phú Cần

Trưởng Ban Pháp chế
(kiêm nhiệm)
/ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

0918 716 490

lpcan.txhn@gmail.com

2

Võ Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kiêm nhiệm)/ Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

0333 221 414

trongnghiahn@gmail.com

3

Trần Thanh Loan

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0917 272 488

tranthanhloan870@gmail.com

4

Dương Hoài Thanh

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0919 993 500

duongthanh1982a@gmail.com