Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1

Huỳnh Thanh Sơn

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

02773.827246
0913 967 690

huynhson.vnpt@gmail.com

2

Trần Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND

02773507507

0916 777 627

sangtamnongdt@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Phùng Văn Út Lớn

Trưởng Ban Pháp chế

02773 3507 235

banphapchehtn@gmail.com

2

Phạm Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0903334378

phamthihonghanh.xpn@gmail.com

3

Trần Thanh Liêm

Phó Trưởng Ban Pháp chế
(k
iêm nhiệm)

097 576 7383

tthanhliem.htn@gmail.com

4

Nguyễn Minh Lũy

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
(k
iêm nhiệm)

0902.850109

nguyenminhluy.htn@gmail.com