Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1

Phan Văn Thương

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND

0918 993 510

phanthuongtk@gmail.com

2

Nhật Tân

Phó Chủ tịch HĐND

0918 366 013

vunhattan1976@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Phan Thị Hồng Thanh

Trưởng Ban Pháp chế

0908 525 697

hongthanhphan@gmail.com

2

Văn Tuấn

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0918 754 864

vantuancl@gmail.com

3

Văn Nhiên

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0919 936 849

nhienmytra@gmail.com

4

Phạm Anh Phúc

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0947 427575

phamanhphuctpcl@gmail.com