Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1

Nguyễn Văn Vũ Minh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

0919 960 264

nguyenvanvuminh0983@gmail.com

2

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

0919 582 058

ngocdungtm86@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Ngô Văn Nghĩa

Trưởng Ban Pháp chế
(kiêm nhiệm)

0939 593 199

nghiamattran@gmail.com

2

Trần Văn Lập

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kiêm nhiệm)

0914 895 114

tranlaptm@gmail.com

3

Hồ Thị Thắm

Phó Trưởng Ban Pháp chế

 0824 806 339

hothammq@gmail.com

4

Võ Thanh Tuấn

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0947 703 730

tuan_thapmuoi@yahoo.com.vn