Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1

Trần Công Toàn

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Chủ tịch HĐND

0913 968161

trancongtoanubkt@gmail.com

2

Lê Minh Trung

Phó Chủ tịch HĐND

0918 828 545

lmtrungt@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Lê Phước Hồng

Trưởng Ban Pháp chế
(kiêm nhiệm)

0913 658648

lephuochong73@gmail.com

2

Đoàn Văn Xe

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kiêm nhiệm)

0949 499 007

vanxe.lapvo.dongthap@gmail.com

3

Nguyễn Văn Sang

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0942 221 863

sangdungtrong@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

02773.605 262

0916.944306

myhangubkt@gmail.com