Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND Huyện Thị Thành HĐND Huyện Thị Thành

Thường trực, các Ban HĐND thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1

Phạm Văn Chuẩn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND

0918 678 356

pvchuan.hhn@gmail.com

2

Lê Văn Vân

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND

0918 211 369

levanvan0918211369@gmail.com

II.

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND

1

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế

0919 099 930

minhhieupsd1981@gmail.com

2

Phan Trần Phương Uyên

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0939 490 758

phuonguyensadec@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Phong

Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế (kiêm nhiệm)

0909 191 411

ngthanhphongsd@gmail.com

4

Lâm Khắc Việt

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Quy Tây, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
(kiêm nhiệm)

0913 669 818

lamkhacviet77@gmail.com