Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đại biểu Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về loạn giá xét nghiệm

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Đại biểu Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về loạn giá xét nghiệm