Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Triển khai các giải pháp có hiệu quả cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự học tập tại gia đình, cộng đồng và các thiết chế văn hóa cấp cơ sở. Đó là nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời, để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 489/QĐ-TTg, Chỉ thị số 14/CT-TTg, Quyết định số 1373/QĐ-TTg. Phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí “Thành phố học tập” và “Công đoàn học tập” ở Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển khuyến học, khuyến tài, phát triển các mô hình học tập.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng thành công xã hội học tập.

M.D