Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đề nghị ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Chi tiết bài viết Tin tức

Đề nghị ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ sớm trình Chính phủ ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính. Đó là kiến nghị của cử tri Đồng Tháp gửi trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có văn bản trả lời như sau: Thực hiện nhiệm vu được giao, Bộ Nội vụ đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 2951/TTr-BNV ngày 15/6/2020.

Tuy nhiên, ngày 03/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương có văn bản 77-CV/BTCTW đề nghị chưa ban hành Nghị định này. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn 1653/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ sau khi Bộ Chính trị thông qua bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và các chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở.

Ngày 15/11/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 5739/BNV-CCVC gửi Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cho ý kiến thống nhất về việc ban hành Nghị định sau khi Bộ Chính trị đã có ý kiến vào Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo Tờ trình số 86-TTr/BTCTW ngày 30/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của tri, ngay sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính.

Khải Hân