Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cân đối và ưu tiên nguồn vốn Trung ương hỗ trợ địa phương mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học

Chi tiết bài viết Tin tức

Cân đối và ưu tiên nguồn vốn Trung ương hỗ trợ địa phương mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học

Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm phân bổ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ cho địa phương để triển khai thực hiện danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm theo đúng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 43 và 44/2020/TT-BGDĐT.

Nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo từng giai đoạn. Căn cứ lộ trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lp 1, Thông tư số 43/2020/TT- BGDĐT ngày 03/11/2020 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương thực hiện mua sắm danh mục thiết bị dạy học ti thiu cho giáo dục ph thông bảo đảm theo đúng lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lập dự toán, xây dựng kế hoạch mua sắm hằng năm đáp ứng yêu cầu tối thiu.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc cân đối hàng năm các ngun vn ngân sách Trung ương h trợ các địa phương thực hiện các chương trình, đề án, trong đó ưu tiên đu tư h trợ việc mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu theo lộ trình đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Nguồn: 5801/BGDĐT-VP

Huỳnh Hoa