Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 124/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2007
2 123/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 122/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 121/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 NQ về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh
5 120/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
6 119/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 19/7/2006 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể cấp Tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn Tỉnh từ 2007
7 118/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 19/7/2006 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010.
8 117/NQ-HĐND 26/06/2008 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
9 116/NQ-HĐND 26/06/2008 Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 -2009
10 114/NQ-HĐND 26/06/2008 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Minh Hoan
11 114/2008/NQ-HĐND 26/06/2008 Nghị quyết về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 112/2008/NQ-HĐND 26/06/2008 Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh và giải pháp điều hành kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 do Tỉnh quản lý và phân bổ
13 104/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2008
14 103/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Đồng háp năm 2008
15 102/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2008
16 101/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 100/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
18 99/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2008
19 98/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp.
20 97/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 NQ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh ĐT
21 96/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc chuyển 09 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường THPT công lập
22 95/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách trong và ngoài nước, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và quy định sửa đổi, bổ sung mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đồng Tháp
23 94/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
24 93/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc thông qua mức thu, chế độ thu nộp lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; bãi bỏ một số phí, lệ phí, Quỹ xây dựng trường học; miễn thu một số nội dung Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
25 92/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
26 91/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2008, phân bổ NS cấp Tỉnh năm 2008 của tỉnh ĐT
27 90/2007/NQ-HĐND.K7 13/12/2007 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2006
28 89/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự
29 88/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007 và tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2008
30 87/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2008
31 86/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 NQ về việc quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh ĐT
32 85/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
33 84/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh Đồng Tháp.
34 83/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
35 82/2007/NQ-HĐND.K7 29/06/2007 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn Tỉnh
36 81/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2007
37 80/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2007
38 79/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2007
39 78/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2007
40 77/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính năm 2007
41 76/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Qui hoạch chung xây dựng thị xã Sa Đéc giai đoạn 2007-2025
42 75/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2010
43 74/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn Tỉnh
44 73/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua khung mức thu, chế độ thu nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh.
45 72/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2007.
46 71/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007-2010.
47 70/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc thông qua kế họach vốn đầu tư phát triển năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
48 69/2006/NQ-HĐND.K7 14/12/2006 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2007, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2007 của tỉnh ĐT
49 68/2006/NQ-HĐND.K7 14/07/2006 Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp
50 67/2006/NQ-HĐND.K7 14/07/2006 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đầu tư phát triển nâng cấp thị trấn Mỹ An tạo tiền đề chuẩn bị lên đô thị loại IV giai đoạn 2006-2010

Danh mục chính Menu