Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND TP SA ĐÉC, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND TP SA ĐÉC, NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Ông Lê Hồng Tho, Chủ tịch HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 96,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Trần Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 93,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Lê Văn Vân, Phó Chủ tịch HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Huỳnh Nguyên Chất, Trưởng Ban Pháp chế HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Văn Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Văn Hon, Phó Chủ tịch UBND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 76,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Lăng Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 93,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Hồ Văn Hải, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 46,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Nguyễn Thanh Hội, Trưởng Phòng Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 36,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Lê Ngọc Quang Hồng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 73,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 23,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Lê Thanh Lộc, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,67% tổng số đại biểu HĐND).

14. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Trưởng phòng Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 63,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

15. Bà Phạm Hoàng Nhất Lưu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 76,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

16. Bà Trần Thị Nga, Trưởng phòng Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,33% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Ngô Thanh Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 76,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Đỗ Văn Thậm, Trưởng Phòng Kinh tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 46,67% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Phan Thanh Vũ, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 53,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).